SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W SŁUPSKU

UL. SZCZECIŃSKA 99 76-200 SŁUPSK

OGŁASZA NABÓR NA

wolne stanowisko pracy: zastępcy dyrektora ds. technicznych

w wymiarze etatu: pełnym

 

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas nieokreślony.

 

Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku zastrzega, że z wybranym w wyniku naboru kandydatem, zamiast umowy o pracę na czas nieokreślony, może zawrzeć umowę o pracę na czas określony.

 

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

d) wykształcenie wyższe techniczne,

e) co najmniej 5 letni staż pracy lub prowadzenie co najmniej przez 5 lat własnej działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku którego nabór dotyczy,

f) biegła umiejętność obsługi komputera pakietu Office - Excel, Word,

g) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

 

Jednocześnie osoba zatrudniona na powyższym stanowisku nie może:

 1. być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego,
  o ile nie została zgłoszona do objęcia takich stanowisk przez jednostki samorządu terytorialnego,

 2. być zatrudniona lub wykonywać inne zajęcia w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność,

 3. być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni, z wyjątkiem rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej,

 4. być członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą,

 5. posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej ze spółek,

 6. prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami,
  a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem w prowadzeniu takiej działalności, nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej,

 2. mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym,

 3. umiejętność organizacji czasu pracy,

 4. umiejętność radzenia sobie w sytuacji stresu,

 5. umiejętność podejmowania decyzji,

 6. odpowiedzialność, dyspozycyjność, zaangażowanie, kreatywność,

 7. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

 8. mile widziana znajomość języka angielskiego,

 9. mile widziana znajomość obiektów oraz zakresu działań Słupskiego Ośrodka Sportu
  i Rekreacji w Słupsku.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

Stanowisko zastępcy dyrektora ds. technicznych realizuje zadania inwestycyjne
i remontowe.

Ważniejsze zadania:

 1. kierowanie zespołem podległych pracowników w sposób zapewniający prawidłowe działanie zakładu.

 2. realizacja inwestycji i remontów w zgodzie z ustawami: prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, ustawa o finansach publicznych i z uchwałami Rady Miejskiej w Słupsku oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Słupska.

 3. nadzór nad realizacją zadań w zakresie inwestycji i remontów w procesie zarządzania obiektami Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku.

 4. prowadzenie inwestycji i remontów w zakresie:

- przygotowania inwestycji łącznie z przeprowadzeniem postępowań przetargowych,

- przygotowania umów z wykonawcami i realizacja inwestycji i remontów zgodnie
z zawartą umową,

- prowadzenie nadzorów technicznych nad realizacją inwestycji i remontów,

- rozliczanie inwestycji i remontów,

- nadzór nad przeglądami gwarancyjnymi i egzekwowanie usuwania usterek na obiektach Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku.

 1. bieżąca kontrola wydatków i właściwa ich kwalifikacja na poszczególnych obiektach
  w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych i usług pozostałych, zatwierdzanie ich do realizacji,

 2. dysponowanie środkami finansowymi w zakresie pionu technicznego.

 

4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

 2. list motywacyjny,

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

 4. kserokopie świadectw pracy, a przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego,

 5. kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem (do pobrania poniżej),

 6. podpisane oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania poniżej),

 7. oświadczenie dotyczące możliwości pełnienia funkcji kierowniczych związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów (do pobrania poniżej),

 8. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),

 9. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2),

 10. zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

 11. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 5 lat
  - kserokopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności tj. odpis z ewidencji działalności gospodarczej lud odpis z KRS.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Dziale Kadr SOSiR
ul. Szczecińska 99 76-200 Słupsk, pokój nr 10, albo pocztą na adres SOSiR z dopiskiem:

 

Nabór na stanowisko zastępcy dyrektora ds. technicznych”, w terminie do dnia 06 grudnia 2017 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do SOSiR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.sosirslupsk.naszbip.pl,na tablicy informacyjnej w budynku SOSiR w Słupsku, ul. Szczecińska 99.

 

List motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w SOSiR w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Dziale Kadr SOSiR w Słupsku.

 

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego (Rozporządzenie PRM z 18.01.2011 r., Dz. U. Nr 14, poz. 67).

 

Załączniki:

 

- kwestionariusz osobowy

- oświadczenie 1

- oświadczenie 2

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 864

Udostępniono dnia: 22.11.2017 15:03

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 20.12.2017, Administrator: Dodanie załącznika INFORMACJA O WYNIKU NABORU
 • 20.12.2017, Administrator: Edycja dokumentu Zastępca dyrektora ds. technicznych
 • 20.12.2017, Administrator: Edycja dokumentu Zastępca dyrektora ds. technicznych
 • 20.12.2017, Administrator: Dodanie załącznika INFORMACJA O WYNIKU NABORU
 • 22.11.2017, Administrator: Dodanie załącznika Nabór na pracownika z-ca dyrektora
 • 22.11.2017, Administrator: Dodanie załącznika Kwestionariusz osobowy
 • 22.11.2017, Administrator: Dodanie załącznika oświadczenie 1
 • 22.11.2017, Administrator: Dodanie załącznika oświadczenie 2
 • 22.11.2017, Administrator: Utworzenie dokumentu Zastępca dyrektora ds. technicznych