SŁUPSKI  OŚRODEK  SPORTU I  REKREACJI
W  SŁUPSKU
UL. SZCZECIŃSKA 99    76-200 SŁUPSK
OGŁASZA  NABÓR  NA
wolne stanowisko pracy:   specjalista ds. technicznych
w wymiarze etatu:  pełnym

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas nieokreślony.

Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku zastrzega, że z wybranym w wyniku naboru kandydatem, zamiast umowy o pracę na czas nieokreślony, może zawrzeć umowę o pracę na czas określony.

1.  Wymagania niezbędne:
       a)  obywatelstwo polskie,
     b)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
      c)  kandydat  nie  może  być  skazany  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo   ścigane z oskarżenia    publicznego   lub   umyślne    przestępstwo    skarbowe    oraz powinien  cieszyć  się  nieposzlakowaną opinią,
       d)  wykształcenie  wyższe preferowane kierunki: techniczne   
             -  4 letni staż pracy lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej o zbliżonym charakterze,
       e)   biegła umiejętność obsługi komputera pakietu Office - Excel, Word,
       f)  pracownik  samorządowy  zatrudniony  na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć  tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
       
2.   Wymagania dodatkowe:
a)    umiejętność organizacji czasu pracy,
b)    umiejętność radzenia sobie w sytuacji stresu,
c)    umiejętność podejmowania decyzji,
d)    odpowiedzialność,
e)    umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
f)    projektowanie stron WWW,
g)    znajomość systemów:

 •   automatyki wentylacji,
 •   sieci komputerowych,
 •   monitoringu p.poż, DSO i bezpieczeństwa,
 •   elektronicznych tablic wyników,
 •   teletechnicznych.

h)    mile widziana znajomość języka angielskiego,
 i)    mile widziany: certyfikat dotyczący zabezpieczenia danych osobowych.

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Ogólna charakterystyka: stanowisko specjalisty ds. technicznych realizuje zadania statutowe SOSiR w zakresie utrzymania w należytym stanie technicznym urządzeń i systemów stanowiących wyposażenie obiektów.
 Ważniejsze zadania:
a)    nadzór nad prawidłowym działaniem automatyki wentylacji i nawadniania płyty boiska,
b)    nadzór nad eksploatacją elektronicznych tablic wyników,
c)    administrowanie siecią komputerową oraz serwisem internetowym,
d)    administrowanie siecią systemów bezpieczeństwa i monitoringu,
e)    nadzór nad eksploatacją komputerowych stacji uzdatniania wody basenowej,
f)    administrowanie siecią telekomunikacyjną, TV i radiową,
g)    przygotowywanie umów oraz danych do rozliczenia faktur,
h)    działania z zakresu funkcji administratora bezpieczeństwa informacji,
i)    obsługa stron internetowych w zakresie BIP i ePUAP, umieszczanie informacji podlegających opublikowaniu.

        

4.    Wymagane dokumenty:
a)    życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
b)    list motywacyjny,
c) dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
d)    kserokopie świadectw pracy,
e)    kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,
f)    podpisane oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności, o stanie zdrowia,
g)    inne  dokumenty  poświadczające   dodatkowe   kwalifikacje   i   umiejętności  (kserokopie zaświadczeń ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),
h)    kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2),
i)    oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie  danych osobowych.

         Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Dziale Kadr SOSiR  ul. Szczecińska 99  76-200 Słupsk, pokój nr 10 albo pocztą na adres SOSiR z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko specjalisty ds. technicznych”, w terminie do dnia 02 listopada 2016 r.

Aplikacje, które wpłyną do SOSiR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.sosirslupsk.naszbip.pl,
na tablicy informacyjnej w budynku SOSiR w Słupsku, ul. Szczecińska 99  i tablicy informacyjnej w budynku powiatowego Urzędu Pracy, Leszczyńskiego 8.

List motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm).
 
Dokumenty kandydata wybranego w  naborze i zatrudnionego w SOSiR w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Dziale Kadr SOSiR w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną  przekazane do archiwum zakładowego (Rozporządzenie PRM z 18.01.2011 r., Dz. U. Nr 14, poz. 67).

W miesiącu wrześniu 2016 r. wskaźnik osób niepełnosprawnych w SOSiR w Słupsku  w  rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  wynosił 12,46 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W SŁUPSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W SŁUPSKU UL. SZCZECIŃSKA 99

 

NA STANOWISKO: Specjalista ds. techniczny

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, został wybrany Pan Łukasz Pawlik zamieszkały w Słupsku


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pan Łukasz Pawlik uzyskał najwyższą liczbę punktów tj. 24 przy możliwych do uzyskania 30 pkt.

 

 

Załączniki:

-   kwestionariusz osobowy
-   oświadczenie

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 665

Udostępniono dnia: 19.10.2016 07:34

Dokument wprowadził:
Igor Piasecki

Dokument opublikował:
Igor Piasecki

Dokument wytworzył:
Mirosława Rodak

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 16.11.2016, Administrator: Dodanie załącznika Informacje o naborze
 • 16.11.2016, Administrator: Edycja dokumentu Specjalista ds. techniczny
 • 19.10.2016, Administrator: Edycja dokumentu Specjalista ds. techniczny
 • 19.10.2016, Administrator: Edycja dokumentu Specjalista ds. techniczny
 • 19.10.2016, Administrator: Edycja dokumentu Specjalista ds. techniczny
 • 19.10.2016, Administrator: Edycja dokumentu Specjalista ds. techniczny
 • 19.10.2016, Administrator: Edycja dokumentu Specjalista ds. techniczny
 • 19.10.2016, Administrator: Edycja dokumentu Specjalista ds. techniczny
 • 19.10.2016, Administrator: Dodanie załącznika oferta specjalista ds. technicznych
 • 19.10.2016, Administrator: Dodanie załącznika OŚWIADCZENIE
 • 19.10.2016, Administrator: Dodanie załącznika KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
 • 19.10.2016, Administrator: Utworzenie dokumentu Specjalista ds. techniczny