termin składania dokumentów : 15 kwietnia 2016 r. 

status: zamknięte

 

 

 

SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W SŁUPSKU

UL. SZCZECIŃSKA 99 76-200 SŁUPSK

OGŁASZA NABÓR NA

wolne stanowisko pracy: specjalista ds. kadr

w wymiarze etatu: pełnym

 

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas nieokreślony.

 

Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku zastrzega, że z wybranym w wyniku naboru kandydatem, zamiast umowy o pracę na czas nieokreślony, może zawrzeć umowę o pracę na czas określony.

 

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się

nieposzlakowaną opinią,

d) wykształcenie wyższe preferowane kierunki: z zakresu prawa pracy, ekonomiczne lub pokrewne

- 4 letni staż pracy lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej,

e) dobra znajomość regulacji prawnych, zwłaszcza: kodeksu pracy, ustawy o pracownikach
samorządowych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu

zdrowotnym, ustawie o ochronie danych osobowych,

f) biegła umiejętność obsługi komputera w tym programów – Symfonia Kadry i Płace pakietu Office-

Excel, Word ,

g) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych

zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach

obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) bardzo dobra organizacja pracy własnej,

b) umiejętność analitycznego myślenia,

c) umiejętność pracy w zespole,

d) kreatywność i zaangażowanie,

e) wysoka kultura osobista,

f) wszelkie zaświadczenia potwierdzające dodatkowe kwalifikacje.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) kompleksowa obsługa kadrowa pracowników SOSiR,

b) prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c) sporządzanie dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia (umów, aneksów, wypowiedzeń,
świadectw pracy itp.),

d) dokonywanie rozliczeń kadrowych (urlopy, zwolnienia lekarskie itp.),

e) wystawianie wymaganych przepisami dokumentów i zaświadczeń dla pracowników,

f) raportowanie, sporządzanie sprawozdań kadrowo-płacowych,,

g) bieżące monitorowanie zmian w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

h) wspieranie pracowników i przełożonych w obszarze kadrowym,,

i) współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników),

j) zarządzanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

 

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

b) list motywacyjny,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych

studiów),

 1. kserokopie świadectw pracy,

 2. kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,

 3. podpisane oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności, o stanie zdrowia,

 4. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń

o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),

 1. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2),

 2. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Dziale Kadr SOSiR w Słupsku ul. Szczecińska 99 76-200 Słupsk, pokój nr 10 albo pocztą na adres SOSiR z dopiskiem:

 

Nabór na stanowisko specjalisty ds. kadr”, w terminie do dnia 15 kwietnia 2016 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do SOSiR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.sosirslupsk.naszbip.pl,

na tablicy informacyjnej w budynku SOSiR w Słupsku, ul. Szczecińska 99 i tablicy informacyjnej w budynku powiatowego Urzędu Pracy, Leszczyńskiego 8.

 

List motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm).

 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w SOSiR w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Dziale Kadr SOSiR w Słupsku.

 

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego (Rozporządzenie PRM z 18.01..2011 r., Dz. U. Nr 14, poz. 67).

 

W miesiącu lutym 2016 r. wskaźnik osób niepełnosprawnych w SOSiR w Słupsku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił 12,09 %.


INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W SŁUPSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W SŁUPSKU UL. SZCZECIŃSKA 99

 

NA STANOWISKO: SPECJALISTY DS. KADR

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, została wybrana Pani Mirosława Rodak zam. w Słupsku


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pani Mirosława Rodak uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 37 przy możliwych do uzyskania 40 pkt.

 

Załączniki:

 

- kwestionariusz osobowy

- oświadczenie

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 861

Udostępniono dnia: 04.04.2016 09:45

Dokument wprowadził:
Igor Piasecki

Dokument opublikował:
Igor Piasecki

Dokument wytworzył:
Halina Gumienna

Wytworzono: DZIAŁ KADR

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 20.04.2016, Administrator: Edycja dokumentu Specjalista ds. kadr
 • 20.04.2016, Administrator: Edycja dokumentu Specjalista ds. kadr
 • 20.04.2016, Administrator: Edycja dokumentu Specjalista ds. kadr
 • 20.04.2016, Administrator: Edycja dokumentu Specjalista ds. kadr
 • 18.04.2016, Administrator: Edycja dokumentu Specjalista ds. kadr
 • 18.04.2016, Administrator: Edycja dokumentu Specjalista ds. kadr
 • 04.04.2016, Administrator: Edycja dokumentu Specjalista ds. kadr
 • 04.04.2016, Administrator: Dodanie załącznika oferta specjalista ds,kadr
 • 04.04.2016, Administrator: Dodanie załącznika Oświadczenie
 • 04.04.2016, Administrator: Dodanie załącznika Kwestionariusz osobowy
 • 04.04.2016, Administrator: Edycja dokumentu Specjalista ds. kadr
 • 04.04.2016, Administrator: Edycja dokumentu Specjalista ds. kadr
 • 04.04.2016, Administrator: Edycja dokumentu Specjalista ds. kadr
 • 04.04.2016, Administrator: Edycja dokumentu Specjalista ds. kadr
 • 04.04.2016, Administrator: Edycja dokumentu Specjalista ds. kadr
 • 04.04.2016, Administrator: Dodanie załącznika oferta specjalista ds_kadr
 • 04.04.2016, Administrator: Dodanie załącznika Oświadczenie
 • 04.04.2016, Administrator: Dodanie załącznika Kwestionariusz_osobowy
 • 04.04.2016, Administrator: Edycja dokumentu Specjalista ds. kadr
 • 04.04.2016, Administrator: Edycja dokumentu Specjalista ds. kadr
 • 04.04.2016, Administrator: Utworzenie dokumentu Specjalista ds. kadr