SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W SŁUPSKU

UL. SZCZECIŃSKA 99 76-200 SŁUPSK

OGŁASZA NABÓR NA

wolne stanowisko pracy: pracownik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

w wymiarze etatu: pełnym

 

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas nieokreślony.

 

Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku zastrzega, że z wybranym w wyniku naboru kandydatem, zamiast umowy o pracę na czas nieokreślony, może zawrzeć umowę o pracę na czas określony.

 

1. Wymagania niezbędne:

a. obywatelstwo polskie,

b. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

d. wykształcenie wyższe - co najmniej 2 letni staż pracy lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej o zbliżonym charakterze,

e. biegła umiejętność obsługi komputera pakietu Office - Excel, Word,

f. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność organizacji czasu pracy,

 2. umiejętność radzenia sobie w sytuacji stresu,

 3. umiejętność podejmowania decyzji,

 4. odpowiedzialność,

 5. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

 6. mile widziana znajomość języka angielskiego,

 7. mile widziana znajomość zakresu działań organizacji pozarządowych na terenie Miasta Słupska.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

 1. realizacja zadań statutowych Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku,

 2. prowadzenie całokształtu prac związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki.

Ważniejsze zadania:

 1. realizacja miejskiej polityki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki,

 2. prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, realizującymi zadania statutowe z zakresu sportu i turystyki,

 3. prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej i ewidencji uczniowskich klubów sportowych,

 4. prowadzenie spraw związanych z działalnością zespołów doradczych Prezydenta Miasta Słupska w zakresie sportu i rekreacji,

 5. przygotowywanie materiałów i informacji z zakresu sportu i turystyki,

 6. obsługa konkursów, prowadzenie postępowań oraz kontroli realizacji umów powierzających realizację zadań publicznych organizacjom samorządowym w zakresie sportu i turystyki,

 7. prowadzenie dokumentacji i spraw organizacyjnych niezbędnych na zajmowanym stanowisku,

 8. prowadzenie kontroli realizacji zadań publicznych w zakresie merytoryczno –finansowym,

 9. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji przedsięwzięć sportowo – rekreacyjnych.

 

4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

 2. list motywacyjny,

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

 4. kserokopie świadectw pracy,

 5. kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,

 6. podpisane oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności, o stanie zdrowia,

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),

 8. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2),

 9. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Dziale Kadr SOSiR ul. Szczecińska 99 76-200 Słupsk, pokój nr 10, albo pocztą na adres SOSiR z dopiskiem:

 

Nabór na stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi”, w terminie do dnia 12 czerwca 2017 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do SOSiR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.sosirslupsk.naszbip.pl, na tablicy informacyjnej w budynku SOSiR w Słupsku, ul. Szczecińska 99.

 

List motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru (zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w SOSiR w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Dziale Kadr SOSiR w Słupsku.

 

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego (Rozporządzenie PRM z 18.01.2011 r., Dz. U. Nr 14, poz. 67).

 

W miesiącu kwietniu 2017 r. wskaźnik osób niepełnosprawnych w SOSiR w Słupsku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił 10,26 %.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 2645

Udostępniono dnia: 30.05.2017 16:30

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
admin

Dokument wytworzył:
Mirosława Rodak

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 03.07.2017, Administrator: Edycja dokumentu Pracownik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • 03.07.2017, Administrator: Dodanie załącznika Załącznik Nr 7 do Regulaminu Naboru
 • 31.05.2017, Administrator: Edycja dokumentu Pracownik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • 31.05.2017, Administrator: Edycja dokumentu Pracownik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • 30.05.2017, Administrator: Dodanie załącznika ogłoszenie o naborze
 • 30.05.2017, Administrator: Dodanie załącznika kwestionariusz osobowy
 • 30.05.2017, Administrator: Dodanie załącznika oświadczenie
 • 30.05.2017, Administrator: Edycja dokumentu Pracownik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • 30.05.2017, Administrator: Edycja dokumentu pracownik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • 30.05.2017, Administrator: Utworzenie dokumentu pracownik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi