SŁUPSKI  OŚRODEK  SPORTU I  REKREACJI

W  SŁUPSKU

UL. SZCZECIŃSKA 99    76-200 SŁUPSK

OGŁASZA  NABÓR  NA

wolne stanowisko pracy:   pracownik ds. technicznych

w wymiarze etatu:  pełnym

 

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

1.  Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 4. wykształcenie minimum średnie techniczne elektryczne lub pokrewne – co najmniej 4 letni staż pracy lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej o zbliżonym charakterze,
 5. znajomość zagadnień z zakresu administrowania systemem Windows, budowy sieci komputerowych,
 6. umiejętność czytania dokumentacji technicznej (DTR).                    
 7. biegła umiejętność obsługi komputera pakietu Office - Excel, Word i urządzeń biurowych,
 8. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje
  w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

 

2.  Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność analitycznego myślenia,
 2. terminowe wykonywanie zadań,
 3. komunikatywność, sumienność, staranność,
 4. kreatywność i zaangażowanie,
 5. umiejętność organizacji czasu pracy,
 6. umiejętność radzenia sobie w sytuacji stresu,
 7. umiejętność podejmowania decyzji,
 8. odpowiedzialność,
 9. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 10. projektowanie stron WWW,
 11. znajomość systemów:
 • automatyki wentylacji,
 • sieci komputerowych,
 • monitoringu p.poż, DSO i bezpieczeństwa, monitoring CCTV,
 • elektronicznych tablic wyników,
 • teletechnicznych.
 • mile widziana znajomość języka angielskiego,
 • mile widziany: certyfikat dotyczący zabezpieczenia danych osobowych.

 

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

 1. nadzór nad prawidłowym działaniem automatyki wentylacji mechanicznych na obiektach SOSiR,
 2. nadzór nad eksploatacją elektronicznych tablic wyników,
 3. administrowanie siecią komputerową oraz serwisem internetowym,
 4. administrowanie siecią systemów bezpieczeństwa i monitoringu,
 5. nadzór nad eksploatacją komputerowych stacji uzdatniania wody basenowej,
 6. administrowanie siecią telekomunikacyjną, TV i radiową,
 7. przygotowanie faktur do rozliczania,
 8. obsługa stron internetowych w zakresie BiP i ePUAP, umieszczanie informacji podlegających opublikowaniu.

 

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca w wymuszonej pozycji ciała – praca biurowa,
 2. praca umysłowa,
 3. obsługa sprzętu komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie).

 

5.    Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz informacje (np. CV), o których mowa w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 917) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych

studiów),

 1. kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy,
 2. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń
  o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),
 3. oświadczenie o niekaralności, posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu pełni praw publicznych oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii, a także informacji
  o warunkach przetwarzania danych osobowych (w załączeniu).

 

         Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Dziale Kadr SOSiR ul. Szczecińska 99
76-200 Słupsk, pokój nr 10 lub w sekretariacie SOSiR pokój nr 8, albo pocztą na adres SOSiR z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko ds. technicznych”, w terminie do dnia 17 października 2018 r. Decyduje data wpływu oferty do Ośrodka.

            W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane oraz nie załączeniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, będą one komisarycznie zniszczone. Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

            Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

 

Aplikacje, które wpłyną do SOSiR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja
o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.sosirslupsk.naszbip.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku SOSiR w Słupsku, ul. Szczecińska 99.

 

Dokumenty kandydata wybranego w  naborze i zatrudnionego w SOSiR w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres 6-ciu miesięcy w Dziale Kadr SOSiR w Słupsku. Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną  przekazane do archiwum zakładowego (Rozporządzenie PRM z 18.01.2011 r., Dz. U. Nr 14, poz. 67).

 

W miesiącu wrześniu 2018 r. wskaźnik osób niepełnosprawnych w SOSiR w Słupsku w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił 6,83 %.

 

Załączniki:

-   oświadczenie

-   informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 366

Udostępniono dnia: 03.10.2018 11:36

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 22.10.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu pracownik ds. technicznych
 • 22.10.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu pracownik ds. technicznych
 • 22.10.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Informacja o wyniku naboru
 • 03.10.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu pracownik ds. technicznych
 • 03.10.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Nabór na pracownika ds. technicznych
 • 03.10.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Nabór na pracownika ds. technicznych
 • 03.10.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu Nabór na pracownika ds. technicznych
 • 03.10.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Oświadczenie
 • 03.10.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych
 • 03.10.2018, Joanna Stosik: Utworzenie dokumentu Nabór na pracownika ds. technicznych