SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W SŁUPSKU

UL. SZCZECIŃSKA 99 76-200 SŁUPSK

OGŁASZA NABÓR NA

wolne stanowisko pracy: pracownik ds. organizacji sportu, rekreacji i turystyki

w wymiarze etatu: pełnym

 

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas nieokreślony.

 

Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku zastrzega, że z wybranym w wyniku naboru kandydatem, zamiast umowy o pracę na czas nieokreślony, może zawrzeć umowę o pracę na czas określony.

 

1. Wymagania niezbędne:

a. obywatelstwo polskie,

b. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

d. wykształcenie wyższe - co najmniej 2 letni staż pracy lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej o zbliżonym charakterze,

e. biegła umiejętność obsługi komputera pakietu Office - Excel, Word,

f. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność organizacji czasu pracy,

 2. umiejętność radzenia sobie w sytuacji stresu,

 3. umiejętność podejmowania decyzji,

 4. odpowiedzialność,

 5. kreatywność,

 6. rzetelność,

 7. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

 8. mile widziana znajomość języka angielskiego.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ważniejsze zadania:

 1. nadzór i koordynacja działalności w zakresie sportu, rekreacji i turystyki,

 2. prowadzenie i nadzór merytoryczny związany z udziałem, rozliczaniem dotacji celowych w zakresie kultury fizycznej i turystyki przyznawanych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie,

 3. współpraca ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi oraz organizacjami turystycznymi,

 4. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie kultury fizycznej i sportu,

 5. obsługa zadań związanych z systemem stypendiów sportowych oraz realizacji procedur związanych z ich uruchamianiem i rozliczaniem,

 6. przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje radnych dotyczące kultury fizycznej i sportu,

 7. opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń w zakresie kultury fizycznej i sportu,

 8. sporządzanie sprawozdań z wykonania uchwał Rady Miejskiej,

 9. przygotowywanie materiałów i informacji na potrzeby Prezydenta Miasta oraz Komisji Edukacji,

 10. prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości w zakresie wykorzystania bazy sportowej,

 11. współpraca z kierownikami obiektów sportowych zarządzanych przez jednostkę, w zakresie oferty sportowo – rekreacyjnej miasta Słupska oraz wprowadzania nowych produktów na rynek.

 

4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

 2. list motywacyjny,

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

 4. kserokopie świadectw pracy,

 5. kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,

 6. podpisane oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności, o stanie zdrowia,

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),

 8. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2),

 9. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Dziale Kadr SOSiR ul. Szczecińska 99 76-200 Słupsk, pokój nr 10, albo pocztą na adres SOSiR z dopiskiem:

 

Nabór na stanowisko ds. organizacji sportu, rekreacji i turystyki”, w terminie do dnia 20 czerwca 2017 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do SOSiR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.sosirslupsk.naszbip.pl,

na tablicy informacyjnej w budynku SOSiR w Słupsku, ul. Szczecińska 99.

 

List motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w SOSiR w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Dziale Kadr SOSiR w Słupsku.

 

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego (Rozporządzenie PRM z 18.01.2011 r., Dz. U. Nr 14, poz. 67).

 

W miesiącu kwietniu 2017 r. wskaźnik osób niepełnosprawnych w SOSiR w Słupsku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił 10,15 %.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 813

Udostępniono dnia: 05.06.2017 11:03

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
admin

Dokument wytworzył:
Mirosława Rodak

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 03.07.2017, Administrator: Dodanie załącznika Załącznik Nr 7 do Regulaminu Naboru-3
 • 03.07.2017, Administrator: Edycja dokumentu Pracownik ds. organizacji sportu, rekreacji i turystyki
 • 05.06.2017, Administrator: Dodanie załącznika kwestionariusz osobowy
 • 05.06.2017, Administrator: Dodanie załącznika oświadczenie
 • 05.06.2017, Administrator: Edycja dokumentu Pracownik ds. organizacji sportu, rekreacji i turystyki
 • 05.06.2017, Administrator: Edycja dokumentu Pracownik ds. organizacji sportu, rekreacji i turystyki
 • 05.06.2017, Administrator: Utworzenie dokumentu pracownik ds. organizacji sportu, rekreacji i turystyki