SŁUPSKI  OŚRODEK  SPORTU I  REKREACJI

W  SŁUPSKU

UL. SZCZECIŃSKA 99    76-200 SŁUPSK

OGŁASZA  NABÓR  NA

wolne stanowisko pracy:   pracownik ds. księgowości

w wymiarze etatu:  pełnym

 

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

1.  Wymagania niezbędne:

       a)  obywatelstwo polskie,

       b)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

       c) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

      d) wykształcenie wyższe - co najmniej 1 rok stażu pracy w księgowości,

       e) biegła umiejętność obsługi komputera pakietu Office - Excel, Word i urządzeń biurowych,

       f) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

 

2.  Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych wraz z przepisami wykonawczymi,
 2. znajomość programów finansowo – księgowych (Sage Symfonia)
 3. umiejętność radzenia sobie w sytuacji stresu,
 4. odpowiedzialność,
 5. umiejętność samodzielnej analizy i oceny danych,
 6. komunikatywność, sumienność, staranność,
 7. terminowość,
 8. umiejętność pracy w zespole,
 9. wysoka kultura osobista.

 

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

 1. zapewnienie poprawności i terminowości rozliczeń w zakresie podatku VAT w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku oraz przestrzegania procedur, terminów i zasad w zakresie skonsolidowanego rozliczenia z tytułu podatku VAT Miasta Słupska
 2. prowadzenie ewidencji analitycznej podstawowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych (wyposażenia) oraz wartości niematerialnych i prawnych w systemie komputerowym;
 3. miesięczne uzgadnianie analityki kont 011, 013 i 020 z ewidencją syntetyczną;
 4. uzgadnianie ewidencji ilościowo – wartościowej stanu magazynu z kontem syntetycznym 310 oraz 330;
 5. prowadzenie rozliczenia paliwa;
 6. sporządzanie dekretu – zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych w zakresie: wyciągów bankowych z rachunków wydatków, wyciągów bankowych z rachunku depozytowego oraz wprowadzanie tych dokumentów księgowych do systemu komputerowego Symfonia FK zgodnie z dekretem;
 7. miesięczna analiza ewidencji wydatków budżetowych do celów sprawozdawczości budżetowej;
 8. dla celów sprawozdawczości budżetowej prowadzenie analizy konta 998 z analityką konta130 – wykonanie wydatków.

 

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca w wymuszonej pozycji ciała – praca biurowa,
 2. praca umysłowa,
 3. obsługa sprzętu komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie).

 

5.    Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz informacje (np. CV), o których mowa w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 917) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
 3. kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy,
 4. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),
 5. oświadczenie o niekaralności, posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu pełni praw publicznych oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii, a także informacji o warunkach przetwarzania danych osobowych (w załączeniu).

 

         Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Dziale Kadr SOSiR ul. Szczecińska 99 76-200 Słupsk, pokój nr 10 lub w sekretariacie SOSiR pokój nr 8, albo pocztą na adres SOSiR z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko ds. księgowości”, w terminie do dnia 08 sierpnia 2018 r. Decyduje data wpływu oferty do Ośrodka.

            W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane oraz nie załączeniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, będą one komisarycznie zniszczone. Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

            Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

 

Aplikacje, które wpłyną do SOSiR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.sosirslupsk.naszbip.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku SOSiR w Słupsku, ul. Szczecińska 99.

 

Dokumenty kandydata wybranego w  naborze i zatrudnionego w SOSiR w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres 6-ciu miesięcy w Dziale Kadr SOSiR w Słupsku. Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną  przekazane do archiwum zakładowego (Rozporządzenie PRM z 18.01.2011 r., Dz. U. Nr 14, poz. 67).

 

W miesiącu czerwcu 2018 r. wskaźnik osób niepełnosprawnych w SOSiR w Słupsku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił 8,28 %.

 

Załączniki:

-   oświadczenie

-   informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 717

Udostępniono dnia: 25.07.2018 14:05

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 24.08.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu pracownik ds. księgowosci
 • 24.08.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Informacja o wyniku naboru
 • 24.08.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu pracownik ds. księgowosci
 • 25.07.2018, Administrator: Dodanie załącznika nabór na pracownika.doc
 • 25.07.2018, Administrator: Dodanie załącznika oświadczenie.docx
 • 25.07.2018, Administrator: Dodanie załącznika Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych.docx
 • 25.07.2018, Administrator: Edycja dokumentu pracownik ds. księgowosci
 • 25.07.2018, Administrator: Edycja dokumentu pracownik ds. księgowosci
 • 25.07.2018, Administrator: Utworzenie dokumentu pracownik ds. księgowosci