SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W SŁUPSKU

UL. SZCZECIŃSKA 99 76-200 SŁUPSK

OGŁASZA NABÓR NA

wolne stanowisko pracy: pracownik ds. księgowości

w wymiarze etatu: pełnym

 

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

d) wykształcenie wyższe ekonomiczne o kierunku finanse i rachunkowość - co najmniej 1 rok stażu pracy w księgowości,

e) biegła umiejętność obsługi komputera pakietu Office - Excel, Word,

f) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych wraz z przepisami wykonawczymi,

 2. znajomość programów finansowo – księgowych (Sage Symfonia)

 3. umiejętność radzenia sobie w sytuacji stresu,

 4. odpowiedzialność,

 5. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

 6. umiejętność samodzielnej analizy i oceny danych,

 7. komunikatywność, sumienność, staranność,

 8. terminowość,

 9. umiejętność pracy w zespole,

 10. wysoka kultura osobista.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

 1. Wystawianie faktur dokumentujących wykonywane przez Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku czynności opodatkowane VAT, na zasadach i w terminach określonych przepisami ustawy o VAT oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, z uwzględnieniem procedur skonsolidowanego rozliczenia z tytułu podatku VAT Miasta Słupska. Dokumentowanie czynności wewnętrznych pomiędzy jednostkami budżetowymi Miasta Słupska oraz pomiędzy Słupskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji a Miastem Słupsk za pomocą not księgowych.

 2. Prowadzenie kasy oraz wszystkich czynności z tym związane między innymi:

 • przyjmowanie do kasy wpłat gotówkowych,

 • załatwianie wszystkich formalności dotyczących podjęcia gotówki z banku,

 • wypłata gotówki z kasy na podstawie właściwych dokumentów sprawdzonych uprzednio pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzonych do wypłaty przez osoby upoważnione,

 • przestrzeganie gospodarki kasowej zgodnie z Instrukcją kasową;

 1. Sporządzanie dekretu – zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych oraz wprowadzanie tych dokumentów księgowych do systemu komputerowego Symfonia FK zgodnie z dekretem;

 2. Prowadzenie ewidencji analitycznej podstawowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych (wyposażenia) oraz wartości niematerialnych i prawnych w systemie komputerowym;

 3. Prowadzenie rozliczenia paliwa;

 

4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

 2. list motywacyjny,

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

 4. kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu,

 5. kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,

 6. podpisane oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności, o stanie zdrowia,

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń
  o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),

 8. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Dziale Kadr SOSiR ul. Szczecińska 99 76-200 Słupsk, pokój nr 10, albo pocztą na adres SOSiR z dopiskiem:

 

Nabór na stanowisko ds. księgowości”, w terminie do dnia 06 kwietnia 2018 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do SOSiR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.sosirslupsk.naszbip.pl, na tablicy informacyjnej w budynku SOSiR w Słupsku, ul. Szczecińska 99.

 

List motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w SOSiR w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Dziale Kadr SOSiR w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego (Rozporządzenie PRM z 18.01.2011 r., Dz. U. Nr 14, poz. 67).

 

W miesiącu lutym 2018 r. wskaźnik osób niepełnosprawnych w SOSiR w Słupsku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił 8,33 %.

 

Załączniki:

- kwestionariusz osobowy

- oświadczenie

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 214

Udostępniono dnia: 23.03.2018 12:25

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 13.04.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu pracownik ds. księgowości
 • 13.04.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu pracownik ds. księgowości
 • 13.04.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu pracownik ds. księgowości
 • 13.04.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Informacja o wyniku naboru
 • 23.03.2018, Administrator: Dodanie załącznika KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.pdf
 • 23.03.2018, Administrator: Dodanie załącznika oświadczenie.pdf
 • 23.03.2018, Administrator: Edycja dokumentu pracownik ds. księgowości
 • 23.03.2018, Administrator: Edycja dokumentu pracownik ds. księgowości
 • 23.03.2018, Administrator: Utworzenie dokumentu pracownik ds. księgowości