SŁUPSKI  OŚRODEK  SPORTU I  REKREACJI

W  SŁUPSKU

UL. SZCZECIŃSKA 99    76-200 SŁUPSK

OGŁASZA  NABÓR  NA

wolne stanowisko pracy:   pracownik ds. BHP

w wymiarze etatu:  0,25 etatu

 

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

1.  Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 4. wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 5. minimalne kwalifikacje pracownika ds. bhp określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
  2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704,
  z późn. zm.), tj.

- posiadanie wyższego wykształcenia i co najmniej 4-letni staż zawodowy

albo

- i higieny pracy orazconajmniej1rok stażupracywsłużbiebhp,

 •  

- studiapodyplomowewzakresiebezpieczeństwaihigienypracyorazconajmniej1rok stażupracy
wsłużbiebhp,

 1. aktualne szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp,
 2. biegła umiejętność obsługi komputera pakietu Office - Excel, Word i urządzeń biurowych,
 3. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje
  w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

 

2.  Wymagania dodatkowe:

 1. aktualne uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (zaświadczenie o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej albo szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej),
 2. samodzielność, rzetelność, sumienność, systematyczność,
 3. umiejętność radzenia sobie w sytuacji stresu,
 4. odpowiedzialność,
 5. umiejętność analitycznego myślenia,
 6. skuteczna komunikacja, umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji oraz łagodzenia konfliktów,
 7. terminowość,
 8. dobra organizacja pracy własnej,
 9. wysoka kultura osobista.

 

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

 1. znajomość zadań statutowych i funkcji poszczególnych obiektów;
 2. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP i p.poż na wszystkich stanowiskach pracy;
 3. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia;
 4. sporządzanie i przedstawianie pracodawcy co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych, organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia
  i zdrowia pracowników, poprawę warunków pracy oraz zachowania wymagań ergonomii;
 5. współdziałanie w zakresie BHP z Państwową Inspekcja Pracy oraz innymi jednostkami – stosownie do potrzeb;
 6. współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami,
  a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników;
 7. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, w drodze do i z pracy, chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy;
 8. udział w ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz kompletowanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe;
 9. dokonywanie i aktualizacja oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
 10. doradztwo w zakresie zmiany organizacji i metod pracy zmierzających do ograniczenia lub wyeliminowania zagrożeń, jak i również doboru najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej
  i zbiorowej;
 11. prowadzenie wstępnego szkolenia ogólnego pracowników Urzędu w zakresie bhp i p.poż;
 12. udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony p.poż;
 13. udział w opracowaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz ocenie założeń
  i dokumentacji dotyczącej tych planów oraz zgłaszania do tych planów wniosków z zakresu bhp;
 14. kontrolowanie ważności szkoleń w zakresie  BHP i p.poż wszystkich pracowników
  i organizowanie szkoleń okresowych;
 15. nadzór nad sprawami wynikającymi z zakresu p.poż;
 16. Kontrola w zakresie stosowania odzieży ochronnej oraz urządzeń zabezpieczających;
 17. Ustalanie i zatwierdzanie ilości zakupów oraz ewidencja i wydawania materiałów w zakresie BHP.

 

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca w wymuszonej pozycji ciała – praca biurowa,
 2. praca umysłowa,
 3. obsługa sprzętu komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie).

 

5.    Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz informacje (np. CV), o których mowa w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 917) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych

studiów),

 1. kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy,
 2. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń
  o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),
 3. oświadczenie o niekaralności, posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu pełni praw publicznych oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii, a także informacji
  o warunkach przetwarzania danych osobowych (w załączeniu).

 

         Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Dziale Kadr SOSiR ul. Szczecińska 99
76-200 Słupsk, pokój nr 10 lub w sekretariacie SOSiR pokój nr 8, albo pocztą na adres SOSiR z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko ds. BHP”, w terminie do dnia 12 listopada 2018 r. Decyduje data wpływu oferty do Ośrodka.

            W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane oraz nie załączeniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, będą one komisarycznie zniszczone. Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

            Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

 

Aplikacje, które wpłyną do SOSiR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja
o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.sosirslupsk.naszbip.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku SOSiR w Słupsku, ul. Szczecińska 99.

 

Dokumenty kandydata wybranego w  naborze i zatrudnionego w SOSiR w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres 6-ciu miesięcy w Dziale Kadr SOSiR w Słupsku. Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną  przekazane do archiwum zakładowego (Rozporządzenie PRM z 18.01.2011 r., Dz. U. Nr 14, poz. 67).

 

W miesiącu wrześniu 2018 r. wskaźnik osób niepełnosprawnych w SOSiR w Słupsku w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił 6,83 %.

 

Załączniki:

-   oświadczenie

-   informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 313

Udostępniono dnia: 29.10.2018 13:23

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 15.11.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu pracownik ds. bhp
 • 15.11.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu pracownik ds. bhp
 • 15.11.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Informacja o wyniku naboru
 • 29.10.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu pracownik ds. bhp
 • 29.10.2018, Joanna Stosik: Edycja dokumentu pracownik ds. bhp
 • 29.10.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Oświadczenie
 • 29.10.2018, Joanna Stosik: Dodanie załącznika Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych
 • 29.10.2018, Joanna Stosik: Utworzenie dokumentu pracownik ds. bhp