SŁUPSKI  OŚRODEK  SPORTU I  REKREACJI

W  SŁUPSKU

UL. SZCZECIŃSKA 99    76-200 SŁUPSK

OGŁASZA  NABÓR  NA

wolne stanowisko pracy:   pracownik ds. administracyjnych

w wymiarze etatu:  pełnym

 

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

1.  Wymagania niezbędne:

       a)  obywatelstwo polskie,

       b)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

       c) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

      d)  wykształcenie wyższe - co najmniej 1 rok stażu pracy,

      e) biegła umiejętność obsługi komputera pakietu Office - Excel, Word i urządzeń biurowych,

      f) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

2.  Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy o zamówieniach i finansach publicznych i o samorządzie gminnym,
 2. umiejętność radzenia sobie w sytuacji stresu,
 3. odpowiedzialność,
 4. umiejętność samodzielnej analizy i oceny danych,
 5. komunikatywność, sumienność, staranność,
 6. terminowość,
 7. umiejętność pracy w zespole,
 8. wysoka kultura osobista.

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

 1. prowadzenie całokształtu spraw związanych z ewidencją środków trwałych i innych przedmiotów niskocennych oraz odpowiedzialność za ich właściwą gospodarkę,
 2. przygotowanie i przeprowadzenie wszelkich czynności związanych z udzieleniem zamówienia publicznego w zakresie realizowanych zadań na stanowisku pracy,
 3. realizacja zakupów zgodnie z obowiązującymi w jednostce procedurami wynikającymi z Regulaminu Zamówień Publicznych,
 4. realizacja systemu ubezpieczeń majątkowych jednostki,
 5. sporządzanie i rejestrowanie, kontrola merytoryczna realizacji zawartych umów
  o dostawy mediów, usług i towarów oraz rozliczanie finansowe zawartych umów o dostawy mediów, usług i towarów
 6. obsługa eksploatacyjna obiektów jednostki oraz zabezpieczenie i ewidencja mienia w obiektach administrowanych przez jednostkę:

- rozliczanie kosztów eksploatacyjnych i kosztów usług oraz sporządzanie obciążeń finansowych;
- realizowanie opłat na podstawie faktur za eksploatację obiektów (media, konserwacja itp.), usługi telekomunikacyjne PW, usługi i dostawy serwisu technicznego jednostki;

- zaopatrywanie jednostki w wyposażenie, materiały biurowe, druki, środki czystości itp.;

- dokonywanie rozliczeń przebiegu pojazdów, zużycia paliwa, napraw itp.;

 1. nadzór nad prowadzeniem archiwum jednostki zgodnie z obowiązująca instrukcją kancelaryjną;
 2. prowadzenie ewidencji i kasacji pieczątek służbowych jednostki.

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca w wymuszonej pozycji ciała – praca biurowa,
 2. praca umysłowa,
 3. obsługa sprzętu komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie).

5.    Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz informacje (np. CV), o których mowa w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 917) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
 3. kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy,
 4. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),
 5. oświadczenie o niekaralności, posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu pełni praw publicznych oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii, a także informacji
  o warunkach przetwarzania danych osobowych (w załączeniu).

         Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Dziale Kadr SOSiR ul. Szczecińska 99 76-200 Słupsk, pokój nr 10 lub w sekretariacie SOSiR pokój nr 8, albo pocztą na adres SOSiR z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. administracyjnych”, w terminie do dnia 26 marca 2019 r. Decyduje data wpływu oferty do Ośrodka.

            W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane oraz nie załączeniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, będą one komisarycznie zniszczone. Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

            Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

 

Aplikacje, które wpłyną do SOSiR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.sosirslupsk.naszbip.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku SOSiR w Słupsku, ul. Szczecińska 99.

 

Dokumenty kandydata wybranego w  naborze i zatrudnionego w SOSiR w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres 6-ciu miesięcy w Dziale Kadr SOSiR w Słupsku. Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną  przekazane do archiwum zakładowego (Rozporządzenie PRM z 18.01.2011 r., Dz. U. Nr 14, poz. 67).

W miesiącu lutym 2019 r. wskaźnik osób niepełnosprawnych w SOSiR w Słupsku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił 10,06 %.

Załączniki:

-   oświadczenie

-   informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych

 

        

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1586

Udostępniono dnia: 12.03.2019 12:36

Dokument wprowadził:
Mirosława Rodak

Dokument opublikował:
Mirosława Rodak

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 16.04.2019, Mirosława Rodak: Dodanie załącznika Informacja o wyniku naboru
 • 16.04.2019, Mirosława Rodak: Edycja dokumentu pracownik ds. administracyjnych
 • 28.03.2019, Mirosława Rodak: Edycja dokumentu pracownik ds. administracyjnych
 • 12.03.2019, Mirosława Rodak: Edycja dokumentu pracownik ds. administracyjnych
 • 12.03.2019, Mirosława Rodak: Edycja dokumentu pracownik ds administracyjnych
 • 12.03.2019, Mirosława Rodak: Edycja dokumentu pracownik ds administracyjnych
 • 12.03.2019, Mirosława Rodak: Dodanie załącznika informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych
 • 12.03.2019, Mirosława Rodak: Dodanie załącznika oświadczenie
 • 12.03.2019, Mirosława Rodak: Utworzenie dokumentu pracownik ds administracyjnych